Home » fiscaliteiten werkgever

Informatie over de huidige  fiscale regelingen *

Ter beschikking gestelde fiets 

Als de werkgever een fiets aan een werknemer ter beschikking stelt, dan blijft de fiets het eigendom van de werkgever. U hoeft niets bij het loon te tellen als de werknemer de fiets alleen gebruikt voor reizen voor het werk.  

Als de werknemer de fiets ook privé gebruikt, dan is de waarde in het economische verkeer van het privégebruik loon van de werknemer.  

Deze waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs.  

De kilometerprijs bestaat uit de kosten per kilometer van de fiets aan elektriciteit, onderhoud, reparatie, afschrijving en verzekering.  

Een eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik trekt u van de waarde in het economische verkeer af. Als dat een negatief bedrag oplevert, mag u dat niet van het loon aftrekken. 

Bij de berekening van het aantal privékilometers telt u de kilometers voor woon-werkverkeer niet mee. 

Onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers 

Voor eigen vervoer geldt dat een werkgever voor zakelijke kilometers inclusief woon-werkverkeer € 0,19 per kilometer onbelast, naast de vrije ruimte van de werkkostenregeling, mag vergoeden. 

Het is niet van belang met welk privévervoermiddel de werknemer reist. Als de werknemer bijvoorbeeld 8 kilometer van zijn werk woont en dagelijks met zijn fiets of bromfiets naar het werk reist, mag u maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden.  

Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.  

Onder woon-werkverkeer vallen ook de kilometers die de werknemer in de loop van een werkdag rijdt tussen de plek van het werk en zijn woning, bijvoorbeeld de kilometers om thuis te lunchen. 

Vrije ruimte 

De fietsregeling, zoals deze voor de inwerkingtreding van de werkkostenregeling werd gebruikt, kan nog steeds worden toegepast.  

Dit betekent dat werknemers loon, vakantiegeld, een dertiende maand of verlofdagen inleveren en daarvoor in de plaats een fiets krijgen van de werkgever. U moet dan wel de volledige factuurwaarde van de fiets ten laste van de vrije ruimte moet brengen. En als die ruimte volledig gevuld is dat de werkgever hierover 80%-eindheffing verschuldigd is.  

Om eindheffing te voorkomen kan daarom worden beslist dat de uitruil alleen wordt toegestaan als er nog voldoende vrije ruimte is/de werkgever dit in een specifieke situatie expliciet toestaat. 

 

Renteloze lening 

Als een werkgever een lening verstrekt aan een werknemer dan moet aan hem een zakelijke rente in rekening te worden gebracht. Voor de (elektrische) fiets geldt een uitzondering. Voor deze lening hoeft de werkgever geen rente in rekening te brengen. Hiervoor geldt een nihilwaardering.

Vervolgens kan de lening in stukjes worden kwijtgescholden, zodat de ‘fiets’ ook in stukjes vrije ruimte in beslag neemt.  

Een andere mogelijkheid is om de werknemer ‘terug te laten betalen’ door de € 0,19 te gebruiken voor de aflossing van de schuld.  

Ook kan overeen worden gekomen dat de werknemer de lening ‘gewoon’ moet aflossen. 

rentevoordeel is onbelast. 

Voorbeelden:

Voorbeeld 1. Aanschaf fiets 

Een werknemer koopt een elektrische fiets van € 1.699. U zet € 1.699 van het brutoloon van de werknemer om in een vergoeding voor de aanschaf van de fiets. Deze aanschafkosten wijst u aan als eindheffingsloon. Als de vrije ruimte niet wordt overschreden, betaalt u daarover geen belasting. Bij een belastingtarief van 40,8% heeft de werknemer een belastingvoordeel van € 693. 

Voorbeeld 2. Combinatie aanschaf en gebruik 

De werkgever verstrekt de werknemer een renteloze lening van € 1.699 om een fiets te kopen. De werknemer krijgt daarnaast een vergoeding van € 0,15 per kilometer voor woon-werkverkeer. De woon-werkafstand van de werknemer is 4 kilometer. Per werkdag krijgt hij dus een vergoeding van € 1,20. De werknemer zet deze vergoeding in voor aflossing van de lening. Als de werknemer 20 dagen per maand werkt, krijgt hij maandelijks een vergoeding van € 24. De werknemer heeft de lening van € 1.699 dan na ongeveer6 jaar terugbetaald. 

De aanschaf van de fiets gaat niet ten koste van de vrije ruimte omdat er sprake is van een lening aan de werknemer die hij moet terugbetalen. De terugbetaling van de lening gaat eveneens niet ten koste van de vrije ruimte omdat de werknemer de lening aflost met een gerichte vrijstelling (de kilometervergoeding). Het rentevoordeel is onbelast. 

*Tekst en gegevens : https://www.salarisnet.nl